Algemene voorwaarden Reach Advocaten

Algemeen

1.1 Reach Advocaten is een samenwerkingsverband op basis van kostendeling van Neijenhof Advocatuur en Vledder Advocatuur; zij oefenen gezamenlijk, zelfstandig onder de naam Reach Advocaten de rechtspraktijk uit.

1.2 Neijenhof Advocatuur is een eenmanszaak die gedreven wordt door mr R.J. Neijenhof en als zodanig staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 70044457.                          

1.3 Vledder Advocatuur is een eenmanszaak die gedreven wordt door mr drs. I. Vledder en als zodanig staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 59588071.

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn bedongen zowel ten behoeve van Neijenhof Advocatuur, als mede ten behoeve van de voor Neijenhof Advocatuur werkzame personen, als ten behoeve van Vledder Advocatuur, als mede ten behoeve van de voor Vledder Advocatuur werkzame personen.

1.5 Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over Reach Advocaten dient daarvoor tevens gelezen te worden: Neijenhof Advocatuur en/of Vledder Advocatuur.

Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en daaruit voortvloeiende vervolgopdrachten. Algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden nadrukkelijk niet door Reach Advocaten aanvaard.

2.2 De algemene voorwaarden kunnen worden geraadpleegd op de website van Reach Advocaten: www.reach-advocaten.nl.

2.3 Alle aan Reach Advocaten verbonden en/of met hen samenwerkende advocaten, hun erfgenamen en alle rechtsopvolgers onder algemene titel, kunnen zich op deze voorwaarden beroepen.

Opdracht

3.1 Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan Neijenhof Advocatuur dan wel Vledder Advocatuur te zijn verstrekt en niet aan enige hulppersoon. De werking van art. 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.

3.2 De opdrachtnemer stemt ermee in dat een of meerdere aan het samenwerkingsverband - bestaande uit Neijenhof Advocatuur en Vledder Advocatuur - verbonden advocaten (een deel van) de opdracht uitvoert en/of gedurende ziekte, vakantie of onmogelijkheid om de praktijk uit te voeren uitvoering van de opdracht waarneemt.

3.3 Opdrachtgever staat volledig in voor alle opdrachten van en contacten met bij/voor opdrachtgever werkende personen bij derden.

3.4 Reach Advocaten is te allen tijde bevoegd de opdracht op elk moment met inachtneming van een redelijke termijn op te zeggen.

Honorarium

4.1 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen zal het honorarium van Reach Advocaten worden berekend op basis van gewerkte uren vermenigvuldigd met het gehanteerd uurtarief per tijdseenheid. De tijdseenheid is telkens tenminste 6 minuten.

4.2 Er wordt geen percentage kantoorkosten in rekening gebracht.

4.3 De door Reach Advocaten gemaakte kosten, zoals griffierechten, leges, spoedkoeriersdiensten, deurwaarderskosten, vertaalkosten, kosten van door Reach Advocaten ingeschakelde derden, zoals notarissen of andere hier niet met name genoemde kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden door Reach Advocaten aan hem in rekening gebracht. Een eventuele proceskostenveroordeling komt voor rekening van de opdrachtgever.

4.4 Het uurtarief wordt vermeld op de website van Reach Advocaten. Alle bedragen zijn exclusief btw. Het tarief kan te allen tijde gewijzigd worden.

4.5 Er wordt per het einde van elke kalendermaand door Reach Advocaten gefactureerd onder vermelding van een specificatie van de verrichte werkzaamheden.4.6 Betaling van de declaratie dient plaats te vinden binnen 14 dagen na dagtekening, tenzij uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Bij overschrijden van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd. Eventuele incassokosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

4.7 Reach Advocaten is gerechtigd tot zekerheid betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

4.8 Reach Advocaten behoudt zich het recht voor – bij uitblijven van betaling van het onder 4.7 genoemde voorschot dan wel – bij uitblijven van tijdige betaling van de onder 4.7 genoemde factuur – de werkzaamheden niet aan te vangen dan wel op te schorten of te staken.

4.9 Reach Advocaten is gerechtigd gelden die zij onder zich houdt ten behoeve van de opdrachtgever te verrekenen met gelden die opdrachtgever verschuldigd is ter zake een door Reach Advocaten aan opdrachtgever gestuurde en door opdrachtgever onbetaald gelaten factuur. Aanvaarding van de opdracht door opdrachtgever houdt in dat opdrachtgever met verrekening akkoord gaat.

Aansprakelijkheid

5.1 Neijenhof Advocatuur en Vledder Advocatuur hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten die voldoet aan de daartoe door de Nederlandse Orde van Advocaten gestelde eisen. Neijenhof Advocatuur en Vledder Advocatuur hebben een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor schade aan personen en/of zaken.

5.2 De aansprakelijkheid van de advocaten van Reach Advocaten en voor diegenen die voor Reach Advocaten en/of de aan Reach Advocaten verbonden advocaten werkzaam zijn is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst voor rekening van de betrokken advocaat komt. 5.3 De aansprakelijkheid van de advocaten van Reach Advocaten en van degenen die voor Reach Advocaten en/of de aan Reach Advocaten verbonden advocaten werkzaam zijn voor schade aan personen en/of zaken is beperkt tot het bedrag dat onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.5.4 Ingeval de verzekeraar niet uitkeert en de aansprakelijkheid niettemin vast staat is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het honorarium (exclusief btw) dat over een periode van 3 maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade aan de opdrachtgever in rekening is gebracht met een maximum van € 5.000, - (exclusief btw). Bij aansprakelijkheid voor schade aan personen of zaken geldt in een dergelijk geval een maximum van € 1.000, - (exclusief btw).

Stichting beheer derdengelden

6.1 Reach Advocaten ontvangt geen derdengelden in de zin van de Verordening op de advocatuur. Reach Advocaten is dan ook vrijgesteld van de verplichting een stichting derdengelden ter beschikking te hebben. Wordt Reach Advocaten toch met derdengelden geconfronteerd, dan zorgt Reach Advocaten dat de gelden hetzij conform artikel 6:19 eerste lid van de Verordening op de advocatuur, direct naar de rechthebbende worden overgemaakt, het zij dat Reach Advocaten alsnog aansluit bij een stichting derdengelden en de gelden via deze stichting laten lopen. Onder geen enkele omstandigheid ontvangt Reach Advocaten derdengelden op de kantoorrekening.

Vaststelling identiteit

7.1 Reach Advocaten is uit hoofde van de Nederlandse regelgeving verplicht de identiteit van zijn opdrachtgever vast te stellen en ongebruikelijke transacties bij de autoriteiten te melden. Opdrachtgever verklaart zich hiermee bekend en geeft hiervoor toestemming.

Vernietiging dossiers ​​​​​​

8.1 Tenzij uit de wet, jurisprudentie of specifieke voorschriften van de Nederlandse Orde van Advocaten anders voortvloeit, zullen de originele stukken na het einde van de opdracht aan de opdrachtgever worden teruggegeven. Het kopie-dossier wordt gedurende tenminste 7 jaren digitaal bewaard, waarna Reach Advocaten het recht heeft zonder nadere aankondiging het dossier te vernietigen.

Beveiliging gegevens/geheimhouding

9.1 Reach Advocaten neemt bij de beveiliging van de gegevens van de opdrachtgever en derden de zorg in acht die in de gegeven omstandigheden van haar mag worden verwacht. Reach Advocaten is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of schade als gevolg van onbevoegde toegang, ongeacht of het verlies en/of de schade het gevolg is van de verzending van deze gegevens. Reach Advocaten is op grond van de verordening en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten gehouden tot geheimhouding. Reach Advocaten is niet aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige overbrenging van informatie of vertraging in de ontvangst van e-mail en andere vormen van dataverkeer.

Slotbepalingen

10.1 Reach Advocaten werkt met inachtneming van de Gedragsregels die te raadplegen zijn op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten (www.advocatenorde.nl).

10.2 Ingeval van een klacht kan de opdrachtgever zich wenden tot mr R.J. Neijenhof die ervoor zorg draagt dat de klacht op adequate wijze in behandeling wordt genomen. De interne klachtregeling, die op verzoek toegezonden wordt, is van toepassing.

10.3 Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Reach Advocaten is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Amsterdam, 1 december 2022

Heeft u een vraag?

Neem contact op voor kennismaking of consultatie.

Persoonlijk, Betrokken én Toegewijd. Stel direct een vraag