Disclaimer en Privacy Verklaring

Disclaimer en Privacy Verklaring

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle bezoeken aan deze website van Reach Advocaten, alsmede op alle aanbevelingen en/of diensten die middels deze website worden gedaan of verricht.

De op deze website opgenomen informatie is alleen voor algemeen gebruik en kan niet worden aangemerkt als advies. Reach Advocaten is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade als gevolg van het gebruik van deze website en/of de onmogelijkheid daartoe, daaronder begrepen schade, die het gevolg is van virussen of enige onjuistheid of onvolledigheid van informatie.

Deze website kan links naar externe websites bevatten. Reach Advocaten is niet aansprakelijk als gevolg van het gebruik of de inhoud van externe websites, waarnaar deze website links bevat of externe websites, die links naar deze website bevatten.

Alle rechten op deze website behoren toe aan Reach Advocaten, daaronder begrepen auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom. Tenzij anders aangegeven, geldt dat tevens voor de op deze website opgenomen informatie.

Op deze gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden mochten ontstaan, daaronder begrepen geschillen over de toepasselijkheid en geldigheid daarvan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

PRIVACY VERKLARING REACH ADVOCATEN

Reach Advocaten vindt de bescherming van persoonsgegevens belangrijk. Wij streven dan ook naar een zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens alsmede naar een transparante en duidelijke informatieverschaffing hierover. Hieronder wordt beschreven welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe Reach Advocaten hiermee omgaat. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) van wie de persoonsgegevens worden verwerkt.

Contactgegevens  

De verwerkingsverantwoordelijke is Reach Advocaten, gevestigd aan de Keizersgracht 722, 1017 EW te Amsterdam (020 427 55 33, info@reach-advocaten.nl).

De privacy verklaring is van toepassing op:

  • potentiële cliënten, cliënten en relaties van Reach Advocaten;
  • leveranciers van Reach Advocaten;

Doel verwerking persoonsgegevens

Reach Advocaten verwerkt persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst waarin een betrokkene ons opdracht heeft gegeven tot het leveren van onze juridische diensten (waaronder het uitvoeren van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures. Afhankelijk van de inhoud van de opdracht/zaak worden persoonsgegevens verwerkt en mogelijk de persoonsgegevens van anderen (waaronder de wederpartij, kinderen), dit ter behandeling van de zaak/opdracht.Daarnaast worden persoonsgegevens gebruikt om betrokkenen van gevraagde informatie te voorzien, contacten te onderhouden, voor het innen van declaraties, in het kader van sollicitaties, voor de personeelsadministratie en in het kader van de nakoming van (andere) wettelijke verplichtingen.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Reach Advocaten verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

- contactgegevens en andere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn ter behandeling van uw zaak;

- contactgegevens verstrekt tijdens acquisitiegesprekken, kennismakingen en bijeenkomsten;

- persoonsgegevens die beschikbaar zijn gesteld via openbare bronnen of zijn verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster;

- persoonsgegevens in het kader van een sollicitatie, zoals contactgegevens, geboortedatum, nationaliteit, burgerlijke staat en overige in of bij de sollicitatie vermelde contactgegevens.

Onder contactgegevens wordt verstaan:

- voor- en achternaam;

- adresgegevens;

- telefoonnummer;

- e-mailadres;

- BSN-nummer;

- geslacht;

- nationaliteit.

Genoemde persoonsgegevens verwerkt Reach Advocaten omdat deze door de betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

 Grondslag verwerking

- Reach Advocaten verwerkt alleen persoonsgegevens op basis van (minimaal) een van de volgende gronden als bedoeld in artikel 6, eerste lid, sub a t/m f van de AVG:

- de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;

- de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is;

- de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;

- de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;

- de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde.

Delen van persoonsgegevens

Reach Advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden.

Hierbij valt te denken aan het inschakelen van derden, zoals een deurwaarder, notaris, accountant, fiscaal jurist of deskundige, het verstrekken van persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures,  correspondentie met de (advocaat) wederpartij en het gebruik van kantoor-software.

Daarnaast kan Reach Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met een derde partij die namens en in opdracht van Reach Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Dit geldt bijvoorbeeld voor de leveranciers van de kantoor-software en de salarisadministrateur.

Door Reach advocaten ingeschakelde derde partijen, die zelf als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan de een deurwaarder, een accountant, notaris, een ingeschakelde derde partij ten behoeve van deskundigenrapport of second opinion.

Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

Beveiliging persoonsgegevens

Reach Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval [naam advocatenkantoor] gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Reach Advocaten in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijnen persoonsgegevens

Reach Advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Wanneer de geldende bewaartermijn is verstreken, zullen de betreffende gegevens worden vernietigd.

Rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u per e-mail sturen aan info@reach-advocaten.nl dan wel per gewone post aan Keizersgracht 722, 1017 EW te Amsterdam. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Reach Advocaten aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Om zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Reach Advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik gegevens website-bezoek en sociale media

Reach Advocaten houdt gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet doorverkocht aan derden.

De website van Reach Advocaten (reach-advocaten.nl) maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Op onze website staan enkele buttons/ links van andere partijen (waaronder Twitter, LinkedIn en Facebook). Mogelijk worden bij het gebruik van deze buttons/links cookies geplaatst. Reach Advocaten heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen. Reach houdt geen toezicht hierop en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Aanpassing privacy verklaring

Reach Advocaten heeft het recht de inhoud van deze privacy verklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Toepasselijk recht

Op eventuele geschillen die voortvloeien uit dit Privacy Statement is Nederlands recht van toepassing.

Vragen & Contact 

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met mr. drs. I. Vledder. 

Dit privacy statement is op 3 september 2018 vastgesteld.

Heeft u een vraag?

Neem contact op voor kennismaking of consultatie.

Persoonlijk, Betrokken én Toegewijd. Stel direct een vraag