Kinderalimentatie: 4 situaties waarin je er opnieuw naar moet kijken (en 1 onontkoombaar feit)

Het is een precaire zaak: het bepalen van de kinderalimentatie na een scheiding. Maar zelfs als het zeer zorgvuldig gebeurt, kan de situatie na een paar jaar weer helemaal anders zijn. Misschien is een van jullie hertrouwd, of is je ex-partner veel meer gaan verdienen, of is jullie zorgregeling gewijzigd, of…

Als familierechtadvocaat in Amsterdam zie ik veel gevallen waarin het de moeite waard is om oude afspraken over de kinderalimentatie opnieuw te bekijken. Want een eerlijke kinderalimentatie, waarbij beide ex-partners zich goed voelen, is cruciaal voor een harmonieuze relatie na een scheiding.

In de volgende situaties raad ik je aan om nog eens naar de kinderalimentatie te (laten) kijken.

Situatie 1: Veranderingen in de zorg voor de kinderen

Als je uit elkaar gaat, maak je afspraken over de zorg voor jullie kinderen. Dat jullie de zorg ongeveer gelijk verdelen, bijvoorbeeld. Of dat de kinderen één weekend per twee weken bij de vader zijn, en de rest bij de moeder.

Na verloop van tijd kunnen dat soort afspraken verschuiven. Misschien zijn in de praktijk de kinderen veel meer bij de ene dan bij de andere ouder. Of zijn ze niet één weekend in de twee weken bij jou, maar veel vaker.

Door dit soort verschuivingen, veranderen natuurlijk ook jullie kosten. In dat geval is het goed om de nieuwe situatie in kaart te brengen, inclusief een meer realistische alimentatie.

Situatie 2: Meer of minder verdienen

Ook werk en inkomen van beide ex-partners kunnen natuurlijk veranderen. Misschien waren bij de vaststelling van de alimentatie de kinderen nog jong en werkte één van beide ouders niet of slechts weinig. Of wellicht had één van beiden een goedlopend vastgoedbedrijf, dat echter de crisis niet heeft overleefd.

Hoe dan ook: als jullie inkomen is veranderd, zou ook de kinderalimentatie moeten veranderen.

Situatie 3: Nieuwe relaties / huwelijken / kinderen

In veel gevallen zijn na een scheiding beide ouders alleenstaand. De kans dat dit in de jaren erna verandert, is groot – en dan kan het verstandig zijn om ook de kinderalimentatie aan te passen.

Is je ex-partner bijvoorbeeld hertrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan? Als jullie kinderen in dat gezin opgroeien, is die nieuwe partner officieel stiefouder geworden. En daar horen stiefouderverplichtingen bij: hij of zij is wettelijk verplicht bij te dragen in de kosten van de kinderen.

Aan de andere kant: als er uit die nieuwe relatie ook nieuwe kinderen worden geboren, daalt natuurlijk de draagkracht van dat gezin. Het is in die gevallen goed om te berekenen hoe de nieuwe balans uitslaat.

Situatie 4: Afbetaling schulden / echtelijke woning

Bij de afwikkeling van de relatie zijn er waarschijnlijk ook afspraken gemaakt over de verdeling. (Lees in dat verband ookmijn tips bij scheiding.) Iets wat bijvoorbeeld vaak wordt afgesproken, is dat één van beiden de gemeenschappelijke schulden aflost, en dat de kinderalimentatie dan tijdelijk omlaag wordt gebracht. Maar als die schulden inmiddels zijn afgelost, kan er dus best weer een hogere alimentatiebijdrage worden voldaan.

Ook over de eigen woning kunnen afspraken zijn gemaakt. Misschien was door de crisis de gezamenlijke woning niet verkoopbaar, en is een van jullie er blijven wonen (met relatief hoge woonlasten). Maar als de woning uiteindelijk wel wordt verkocht, verandert er wellicht ook het een en ander in de draagkracht – en dus als het goed is ook in de kinderalimentatie.

Onontkoombaar feit: Nieuwe fiscale regels per 1 januari 2015

Per 1 januari 2015 treedt er een wetswijziging in met grote gevolgen voor zowel de ouders die kinderalimentatie voldoen, als de ouders die voor de kinderen zorgen.

Op dit moment (eind 2014) zijn er nog twaalf fiscale regelingen die ouders financieel ondersteunen. Bij de vaststelling van jullie kinderalimentatie is met deze regelingen rekening gehouden. Per 1 januari 2015 verdwijnt het merendeel van deze regelingen, of gaan ze op in de vier regelingen die blijven bestaan: de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag.

Wat bijvoorbeeld verdwijnt is de de alleenstaande-ouderkorting (een korting op de te betalen inkomstenbelasting). Dit kan leiden tot een aanzienlijke vermindering van je netto te besteden bedrag per maand. Ook de aftrekpost voor het voldoen van de kinderalimentatie wordt geschrapt. Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en het belastingtarief waarin je zit, gaat dit om een bedrag van zo’n 40 à 50 euronettoper kind per maand. Bij meerdere kinderen zijn dat dus substantiële bedragen! Vooral als je bedenkt dat er bij de berekening van je draagkracht wél rekening mee is gehouden dat je dit fiscale voordeel krijgt.

Kortom

Het loont in veel gevallen de moeite om opnieuw te kijken naar de manier waarop de kosten van de kinderen tussen de ouders moeten worden verdeeld. Bij een relevante wijziging van omstandigheden, moet er een nieuwe alimentatie worden vastgesteld.

Naschrift d.d. 15 oktober 2015: op 9 oktober 2015 wees de Hoge Raad een belangrijk arrest. Uit dit arrest volgt dat het kindgebonden budget, inclusief de alleenstaande ouderkop, niet in aanmerking dient te worden genomen bij de behoefte van het kind, maar bij de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt. Aangezien de rechtbanken en hoven bij het vaststellen van de kinderalimentatie meestal de richtlijn van de Expertgroep (die adviseerde om het kindgebonden budget van de behoefte af te trekken) hebben gevolgd zou toepassing van het oordeel van de Hoge Raad kunnen leiden tot een andere uitkomst.

Als je hierover vragen hebt, kun je uiteraard contact met mij opnemen.

terugterug

Persoonlijk, Betrokken én Toegewijd. Stel direct een vraag