Dag van het Erfrecht

Op vrijdag 22 maart 2019 vindt voor de eerste keer de Dag van het Erfrecht plaats.

Als lid van de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (“VEAN”) ondersteun ik dit van harte. U kunt die dag de gehele dag bij mij binnen lopen voor kosteloze adviezen over het erfrecht, waaronder het opstellen van testamenten en afwikkelen van nalatenschappen. Mocht u die dag niet kunnen, dan kunt u een afspraak met mij maken voor een ander moment.

Zoals uit de blog op de website van de VEAN ook blijkt komt er bij de afwikkelingen van nalatenschappen een heleboel kijken. Er spelen allerlei zaken onder de erfgenamen, vaak de kinderen van de erflater.

Zo gaf ik op 8 november 2018 een lezing over het conflictbestendige testament bezien vanuit de erfrechtadvocaat. Regelmatig komt bijvoorbeeld de vraag of erflater nog wilsbekwaam was aan de orde. De verhoudingen tussen de erfgenamen komt door het overlijden – zeker als dat de laatste ouder is – vaak onder spanning te staan met alle gevolgen van dien. Voorbeelden van onderwerpen waarover erfgenamen onenigheid kunnen hebben zijn:

  • men wist überhaupt niet dat er een testament is opgemaakt;
  • iemand is het niet eens met de erfstelling in het testament;
  • het testament is onduidelijk;
  • het oneens zijn over de waarde of de wijze van waardering van bepaalde goederen;
  • niet of niet voldoende informatie verstrekken aan andere betrokkenen;
  • het niet eens kunnen worden over wie een bepaald bestanddeel van de erfenis krijgt;
  • er is een executeur benoemd waar men geen vertrouwen in heeft;

Een ander aspect is dat er in het erfrecht rechten en plichten zijn voor erfgenamen. Met name als het gaat om bepaalde rechten gelden vaak korte verval- en verjaringstermijnen. Te lang wachten kan er dus toe leiden dat bepaalde aanspraken worden verloren. Zo kan een erflater een wettelijke verdeling hebben ingesteld (dat betekent dat de echtgenote alle goederen van de nalatenschap krijgt en zij alle schulden zal moeten voldoen). Indien dat niet gewenst is, kan de wettelijke verdeling door de echtgenote ongedaan worden gemaakt. Dat kan echter alleen binnen drie maanden na het overlijden van erflater (zie art. 4:18 BW). Na verloop van die drie maanden is dat dus niet meer mogelijk, met alle gevolgen van dien als men dit wel gewenst had.

Een ander voorbeeld van een termijn is die van de legitieme portie (kindsdeel). De legitieme portie moet binnen vijf jaar na het overlijden worden ingeroepen. Zo niet, dan kan het onterfde kind daarop geen aanspraak meer maken.

Ik informeer en adviseer u dus graag kosteloos en zonder verdere verplichtingen op de gehele dag op vrijdag 22 maart 2019 op mijn kantoor aan de Keizersgracht 722 te Amsterdam. Een aanmelding wordt op prijs gesteld, dit om eventueel wachten te voorkomen. U kunt mij bereiken op sj.kerbusch@reach-advocaten, 020 427 55 33 of 06 247 147 44.

terugterug

Persoonlijk, Betrokken én Toegewijd. Stel direct een vraag